Ús del web i política de privacitat

Termes i Condicions d’ús del web Associació de Veïns Residencial Sant Joan

1. Introducció

1.1. Mitjançant l’ús i l’accés a aquest lloc web i les adreces URL derivades (des d’ara els llocs web), vostè atorga un contracte vinculant amb la nostra associació, el seu contracte amb nosaltres inclou la seva acceptació a aquests “Termes i condicions d’ús ” i a la nostra” Política de Privacitat “. Si no estigués d’acord amb qualsevol dels termes, si us plau, el convidem a que abandoni els llocs web.

1.2. Els llocs webs són titularitat de l’Associació de Veïns Residencial Sant Joan (en endavant AVV Residencial Sant Joan), amb seu social a la Plaça de l’Estatut 5, 08970 Sant Joan Despí, amb NIF número G-59800334 i amb correu electrònic: veinsresidencialsantjoan@gmail.com .

1.3. El AVV Residencial Sant Joan li indica que és obligació de l’usuari llegir les presents condicions d’ús dels llocs web, considerant vigents i per tant aplicables, recomanant als usuaris imprimir o guardar una còpia de les presents “Condicions d’ús” per posteriorment tenir coneixement de les mateixes, si bé les mateixes estaran en tot moment disponibles a la pàgina web (www.avvresidencialsantjoan.despientitats.cat). Totes les condicions poden ser emmagatzemades i reproduïdes pels usuaris/clients a través de qualsevol eina dels processadors de text convencionals en el mercat.

1.4. Per poder usar i navegar als llocs web de AVV Residencial Sant Joan, l’Usuari ha de tenir 18 o més anys, o comptar amb el consentiment patern o del seu tutor. L’usuari també garanteix que tota informació que proporcioni a AVV Residencial Sant Joan sigui veraç, precisa i completa, i accepta que així sigui en tot moment.

2. Objecte

2.1. És objecte dels presents termes d’ús la navegació, accés i ús del portal i de la seva informació, i suposa l’acceptació jurídica automàtica i sense modificació alguna, dels termes, condicions i advertències recollides en el present text. Les conductes descrites confereixen la condició d’usuari sense necessitat de signatura convencional per part de l’usuari, pel que fa als termes aquí establerts sense perjudici de l’aplicació de les corresponents normatives d’obligat compliment. És obligació de AVV Residencial Sant Joan advertir que si l’usuari estigués en desacord amb els termes presents en aquest document, l’usuari s’ha d’abstenir d’accedir als llocs web, de manera que AVV Residencial Sant Joan el convida immediatament a abandonar aquest lloc web si està d’acord amb esmentada advertència.

2.2. L’Usuari es declara com una persona física o jurídica, AVV Residencial Sant Joan declara, i l’Usuari reconeix, que AVV Residencial Sant Joan proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades, assumint l’usuari la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a tots aquells usos i pràctiques que realitzi l’usuari dins dels llocs web, així com l’ús de la informació, serveis i dades ofertes per AVV Residencial Sant Joan.

3. Directrius de l’Usuari

Hem establert una sèrie de normes bàsiques perquè l’usuari pugui seguir quan accedeixi als nostres llocs web, així com quan contracti els nostres serveis. Si us plau, seguiu aquestes normes:
3.1. Directrius d’accés als llocs web
3.1.1. Per accedir als llocs web, l’Usuari ha de comptar amb un accés i connexió a la Xarxa Internet, tenir l’equip/dispositiu i els sistemes electrònics necessaris per realitzar la connexió a la xarxa, incloent un terminal que sigui adequat a aquest efecte (ordinador, telèfon, tablet, etc …) i un mòdem o un altre dispositiu d’accés anàleg o similar.
3.1.2. L’usuari coneix que el correcte accés i ús de determinats continguts i serveis dels llocs web, pot implicar la descàrrega en els seus dispositius informàtics de determinats programes d’ordinador o altres elements lògics. L’Usuari és l’únic responsable per la instal•lació de citats elements, declinant l’AVV Residencial Sant Joan qualsevol tipus de responsabilitat que d’això pugui derivar.

3.2. Directrius d’utilització dels llocs web per l’usuari
3.2.1. L’usuari s’obliga a dur a terme una utilització dels llocs web, les seves condicions, serveis que poguessin oferir, continguts de conformitat amb la Llei, la Moral, els bons Costums i l’ordre públic, no utilitzant els continguts presents en aquest text de forma lesiva per AVV Residencial Sant Joan o tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar els llocs web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi dels llocs web per altres Usuaris.
3.2.2. L’usuari s’abstindrà de realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes de AVV Residencial Sant Joan, així com introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics.
3.2.3. AVV Residencial Sant Joan es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als llocs web i/o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin els termes i condicions d’ús.

3.3. Limitació de responsabilitat de AVV Residencial Sant Joan per l’ús dels llocs web
3.3.1. Els llocs web poden albergar continguts publicitaris o estar patrocinats. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en els llocs web, compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. AVV Residencial Sant Joan no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.
3.3.2. AVV Residencial Sant Joan fa tots els esforços necessaris per oferir la informació continguda en els llocs web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de AVV Residencial Sant Joan, es procediria a l’esmena de la errada el més aviat i es facilitarà a l’Usuari la informació i opcions establertes en la legislació vigent.
3.3.3. AVV Residencial Sant Joan no serà responsable enfront de l’Usuari, així que:
• L’eficàcia en la connexió així com la velocitat d’accés als llocs web per l’usuari. Les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic per causes alienes a AVV Residencial Sant Joan.
• La informació introduïda per usuaris i terceres persones, alienes a AVV Residencial Sant Joan i amb els que no mantingui cap tipus d’acord ni col•laboració contractual.

4. Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

4.1. AVV Residencial Sant Joan no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts a la plataforma i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

4.2. AVV Residencial Sant Joan declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris dels seus llocs webs, puguin derivar de la navegació per les seves webs. En conseqüència, AVV Residencial Sant Joan no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

5. Vigència del present text

5.1. AVV Residencial Sant Joan es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del lloc web. Tant pel que fa als continguts del llocs, com en les condicions d’ús de la mateixos. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del lloc web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què exclusivament es trobin publicades i a disposició als llocs web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

5.2. AVV Residencial Sant Joan es reserva el dret a actualitzar l’ús, termes i condicions aplicables als llocs web. Sent sempre d’aplicació, en benefici de l’usuari, els vigents en el moment en què accedeixi al lloc web, així com els vigents a data de la possible sol•licitud de serveis, si fos aquest el cas. L’actualització es pre-avisarà a través del lloc web, que s’obrirà en accedir a la pàgina amb una antelació mínima de 15 dies.

6. Propietat intel•lectual i industrial.

6.1. Tots els textos, imatges, continguts, logotips, marques registrades o no, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge dels llocs web, són titularitat originària o derivativament de AVV Residencial Sant Joan, sempre que no es digui específicament el contrari. Conseqüentment són obres o continguts protegits com a propietat intel•lectual i / o propietat industrial per l’ordenament jurídic espanyol conforme al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Propietat intel•lectual i per la Llei 17/2001, de 7 de desembre, sent a més d’aplicació tant la normativa espanyola afí i comunitària en els esmentats camps, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

6.2. Tots els drets sobre els continguts, estan reservats i queda prohibida expressament la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i / o qualsevol modalitat d’ús, de la totalitat o part dels continguts dels llocs web sense el consentiment exprés de AVV Residencial Sant Joan.

7. Legislació aplicable i jurisdicció.

7.1. AVV Residencial Sant Joan es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’ incompliment de les presents condicions.

7.2. Les parts acorden, de les seves lliures voluntats que la relació entre l’usuari i AVV Residencial Sant Joan es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i AVV Residencial Sant Joan, els jutjats o tribunals de la localitat de Madrid.

Sant Joan Despí, a 15 de desembre de 2014.

 

Política de Privacitat

1. Introducció

1.1. Aquesta política de privacitat està redactada conforme el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Associació de Veïns Residencial Sant Joan (en endavant AVV Residencial Sant Joan) informa a l’Usuari que el lloc web www.avvresidencialsantjoan.despientitats.cat i derivats (en endavant llocs web) poden disposar d’un fitxer automatitzat de dades personals on es recopila, utilitza, comparteix i protegeix la informació que pugui obtenir AVV Residencial Sant Joan. AVV Residencial Sant Joan declara tenir un fitxer inscrit a l’AEPD que té com a finalitat realitzar la gestió i el manteniment de la relació amb l’Usuari dels llocs web, així com les tasques d’informació, estadística, i comercialització del servei i de les activitats relacionades amb els mateixos.

1.2. L’ accés als llocs web, així com de tot o part dels seus continguts i serveis, implica l’acceptació sense reserves de la present política de privacitat. Aquesta política de privacitat és d’acceptació i compliment obligatori, prèviament a l’accés als llocs web.

1.3. Vostè accepta que la navegació pel lloc web és un acte de lliure manifestació de voluntat per a la recollida i tractament de dades en els fitxers de AVV Residencial Sant Joan. AVV Residencial Sant Joan podrà lliurement realitzar canvis en la política de privacitat dels llocs webs, s’indicaran aquests canvis en aquesta declaració sobre privacitat així com en qualsevol altre lloc que considerem apropiat perquè vostè sigui conscient de la informació recopilada, com la tractem i en quin circumstàncies, si escau, la comuniquem.

1.4. Els llocs web titularitat de AVV Residencial Sant Joan no pot ser utilitzat per aquelles persones amb incapacitat legal o menors d’edat no emancipats; excepte prèvia autorització dels pares o tutors i representants legals autoritzant el registre i comunicació de dades personals.

2. Navegació web. Reserva de Cookies

2.1. D’acord amb el que disposa l’article 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) vigent, AVV Residencial Sant Joan ve a complir les seves obligacions d’informació sobre les cookies que utilitza i les seves finalitats.

2.2. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que contingui i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari. Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de la nostra web.

2.3. Aquest lloc web utilitza les cookies següents pròpies i de tercers amb les finalitats descrites a continuació, associant a l’usuari anònim i al seu dispositiu, proporcionant per si el nom, cognoms i IP de l’usuari.
COOKIES D’ANÀLISI pròpies, de sessió i persistents que permeten AVV Residencial Sant Joan l’anàlisi vinculat a la navegació realitzada per l’usuari amb la finalitat de portar un seguiment d’ús de la pàgina web així com realitzar estadístiques dels continguts més visitats, nombre de visitants, etc
COOKIES DE PERSONALITZACIÓ que permeten a l’usuari una navegació personalitzada per la website acord amb el seu idioma.

2.4. Per utilitzar aquest Lloc Web no resulta necessària la instal•lació de cookies. Vostè pot configurar el seu navegador perquè accepti, rebutgi o li notifiqui quan una galeta es va a allotjar al seu ordinador.

2.5. AVV Residencial Sant Joan l’informa que el lloc web utilitza Google Analytics, un servei d’analítica web prestat per Google, Inc., El qual situa una sèrie de cookies al seu dispositiu amb l’exclusiva finalitat d’avaluar el tipus de navegació i presentar informes d’activitat en la website, exactament són quatre galetes per defecte. La captació de la informació sobre l’ús d’aquest lloc web pels nostres usuaris a través de Google Analytics només la fa Google Inc en el seu propi nom (i no ho fa ni en nom ni per compte de AVV Residencial Sant Joan), no tenint AVV Residencial Sant Joan accés en cap moment a aquesta informació (sinó tan sols a informació agregada que li facilita posteriorment Google i que no està associada a cap adreça IP). Així mateix és Google qui determina la finalitat del tractament i ús de la informació captada, així com el funcionament i durada de les cookies. Google Inc és una empresa adherida a l’Acord de Port Segur, que emmagatzema la informació recollida per les cookies en els seus servidors als Estats Units. Les empreses adherides al citat acord garanteixen que les dades transferides són tractades amb un nivell de protecció d’acord amb la normativa europea.

3. Limitació de responsabilitat

3.1. AVV Residencial Sant Joan és responsable únicament de la informació que demana i demana dels usuaris, no tenint responsabilitat en cap moment de tota altra informació personal que, de manera eventual, pogués cedir, transmetre o facilitar pels propis usuaris dels llocs web mitjançant qualsevol altre mecanisme.

4. Informació sobre Drets ARCO i garantia de qualitat de dades

4.1. AVV Residencial Sant Joan proporciona diverses opcions per poder exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició sobre les seves dades. Pot dirigir-se per escrit identificant amb la referència “ARC Protecció de Dades” a la següent adreça: Plaça de l’Estatut 5, 08970 Sant Joan Despí o, si ho prefereix, a través de la següent adreça de correu electrònic: veinsresidencialsantjoan@gmail.com.

4.2. Vostè garanteix que les dades proporcionades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació tant a AVV Residencial Sant Joan com a tercers.

5. Consentiment per al compliment de la LSSI-CE

5.1 En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, AVV Residencial Sant Joan sol•licitarà i l’usuari podrà prestar el seu consentiment perquè, si així ho desitja, AVV Residencial Sant Joan pugui fer ús de les seves dades amb la finalitat d’enviar informació i publicitat tant sobre el lloc web com de diferents ofertes.

5.2 AVV Residencial Sant Joan, amb l’objectiu de garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades personals, ha adoptat els nivells de seguretat requerits per la normativa en protecció de dades personals i ha instal•lat els mitjans tècnics, al seu abast, per evitar la pèrdua, mal ús , alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a AVV Residencial Sant Joan.

Sant Joan Despí, 15 de desembre de 2014